belcotaxonweb

VRIJSTELLING VOOR DE BELASTINGPLICHTIGEN
In geval van onvoorziene omstandigheden die een dringende actie vereisen, kunnen overuren die worden gepresteerd in de openbare sector aanleiding geven tot een bezoldiging (in plaats van recuperatieverlof).

Ingevolge de wet van 5 juli 2022(artikelen 56 tot 59), wordt deze bezoldiging voortaan vrijgesteld van belastingen (onder bepaalde voorwaarden) met terugwerkende kracht, voor:
een maximum van 120 uren gepresteerd tussen 1 april 2020 en 31 december 2020
een maximum van 120 uren gepresteerd tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021

De limiet van 120 uren omvat ook de eventuele andere overuren die worden gepresteerd in kritieke sectoren(externe link), cruciale sectoren(externe link) en in het kader van relance-uren(externe link).

Meer informatie over de vrijstelling vindt u in de omzendbrief 2022/C/117.

WIJZIGING VAN DE FISCALE FICHES
De instellingen-schuldenaar van inkomsten (openbare sector) moeten in Belcotax-on-web de fiches 281.10 van de betrokken belastingplichtigen wijzigen.

Om de belasting voor de belastingplichtige automatisch te kunnen herberekenen, werd een specifieke procedure ingesteld voor het indienen van de verbeterende fiches 281.10:
nieuw aan te vinken vak 2.032 (in de XML moet de tag f10_2032_publicsector de waarde 1 bevatten)
aan de codes x250, x306, x307, x310 en/of x311 aan te passen bedragen