Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

 

 1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening aan klanten van de Supertax software verwerken wij volgende persoonsgegevens : naam, voornaam en e-mailadres.
Er worden verder geen persoonlijke gegevens bijgehouden.

 

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap Debex Enterprise. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te 1980 Eppegem, Rijkenhoek nr. 60 met als het ondernemingsnummer 0441.834.901.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij Debex Enterprise via brief op het bovenstaande adres of via e-mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het versturen van de software en toelichting hierop

De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.

Overeenkomstig met hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

 1. Welke persoonsgegevens?

In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden kunnen door ons kantoor volgende persoonsgegevens verwerkt verwerken: naam, voornaam en e-mailadres.

Het kantoor verwerkt enkel persoonsgegevens aangebracht door uzelf.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder 3 vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

 

 1. Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde.

Het kantoor doet beroep op third service providers:

 • het kantoor maakt gebruik van een externe provider voor het versturen van de

Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar debex.be en/of supertax.be en/of van U te verdedigen en/of te beschermen. 

 1. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het verzamelen van deze gegevens als inzake hun bewaring. 

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

 1. Bewaringstermijn

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de duur dat de licentie op de software loopt.

Bij het beëindigen van de dienstverlening worden, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetgevingen, de persoonsgegevens gewist.

 1. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met: Martine Genyn of DPO binnen het kantoor.

 1. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel  +32 (0)2 274 48 00

 Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
URL: https://www.privacycommission.be