belcotaxonweb

Meer info over de fiches : hier klikken

 

FICHE 281.50 ZONE NR
___________________________________________________________________
1. Nr. ....................................................................................................... 2.009
3. Naam en adres van de schuldenaar van de inkomsten :
* Naam ......................................................................................... 1.011-1.012
* Straat en nr. / bus ....................................................................... 1.013
* Postcode...................................................................................... 1.014
* Gemeente ................................................................................... 1.015
* Nationaal nummer ……………………………………..................... 1.037
In bijkomende orde 1.027 tot 1.035.
Verkrijger van de inkomsten
* Naam ............................................................................................ 2.013
* Voornaam …………………………………………………………….. 2.114
* Straat en nr./bus ......................................................................... 2.015
* Postcode........................................................................................ 2.016
* Gemeente ................................................................................... 2.017
* Land ............................................................................................ 2.018
* Uitgeoefend beroep ……………………………………………….. 2.107
* Nationaal nr. of ondernemingsnummer (KBO) (1) ...................... 2.011
* KBO-nummer van een natuurlijk persoon (2) ……………...……. 2.110
* of geboortedatum ....................................................................... 2.012
en geboorteplaats ………………………………………………….. 2.105
* of fiscaal identificatienummer (FIN) ........................................... 2.109
- Code “ AARD VAN DE VERKRIJGER” ………………………………. 2.030
1: verkrijger is natuurlijk persoon
2: verkrijger is rechtspersoon
(1) Het national nummer van een rechtspersoon is zijn KBO-nummer. Als de genieter van de
inkomsten een rechtspersoon is (zone 2.030 = 2) dan moet de zone 2.011 het KBO-nummer bevatten. De zone 2.110 blijft leeg.
Indien de genieter van de inkomsten een natuurlijk persoon is (zone 2.030 = 1) en u kent het nationaal nummer (11 posities waarvan de eerste 6 de geboortedatum aanduiden) dan kan u dat in de zone 2.011 vermelden (niet verplicht).
(2) Sinds 2009 hebben alle natuurlijke personen die een vrij beroep (advocaat, arts, kinesist,…) uitoefenen een KBO-nummer ontvangen. Voor deze genieters moet het KBO-nummer verplicht vermeld worden in de zone 2.110. Dit veld kan niet ingevuld worden indien de begunstigde een rechtspersoon is !

4. AARD
a) Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's, enz..................... 2.060
b) Erelonen of vacatiegelden .............................................................. 2.061
c) Voordelen van alle aard ................................................................. 2.062
aard: …………………………………………………………………... 2.103
d) Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger ............................. 2.063
e) Totaal (2.060 + 2.061 + 2.062 + 2.063) .......................................... 2.064
f) In voorkomend geval, het in e) begrepen bedrag dat betrekking heeft
op vergoedingen uitgekeerd aan :
- sportbeoefenaars …………………………………………………... 2.066
- opleiders, trainers, begeleiders uit activiteiten ten behoeve van
sportbeoefenaars…………………………………………………… 2.067
g) Indien het onder litt. e) ingevulde bedrag niet overeenstemt met het
bedrag dat in het in vak 2 vermelde jaar werd uitbetaald, vermeld dan
hier het bedrag dat werkelijk in dat jaar is uitbetaald (met inbegrip van
de sommen die betrekking hebben op andere belastbare tijdperken).. 2.065
Als er geen enkele betaling is gebeurd in 2017 de vermelding “Nihil” aanduiden
- De vermelding: NIHIL ……………………………………………… 2.031
0 (nul) : indien niet van toepassing
1 : indien van toepassing
5. Commentaar: eventuele verduidelijking van de onder 4. a) – f) …. 2.099 tot
opgenomen bedragen 2.102
Commentaar (vervolg) ………………………………………………… 2.139 en
117 INKOMSTEN 2017
Tags Fiche 281.50 – XML